Domov » Aktuality » Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01.2019 v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I

Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01.2019 v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I

Publikované pondelok, 12 november 2018

 

Implementačná agentúra MPSVR SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) financuje výkon terénnej sociálnej práce na základe Štandardnej stupnice jednotkových nákladov (ďalej len ŠSJN) pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej len „NP TSP I“). Tento dokument stanovuje výšku jednotkovej ceny za mesačný výkon terénnej sociálnej práce/ terénnej práce a základné podmienky, na ktoré je naviazané vyplatenie príslušnej jednotkovej ceny. ŠSJN zároveň stanovuje mechanizmus každoročného rastu celkovej ceny práce terénneho sociálneho pracovníka (ďalej aj „TSP“) a terénneho pracovníka (ďalej aj „TP“).  Ten určuje, že k 01. januáru príslušného roka bude celková cena práce prepočítaná na základe indexu nominálnej mzdy v hospodárstve SR, zverejneného Štatistickým úradom SR za prvý až druhý štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému roku.

Z uvedeného, normatívne stanoveného mechanizmu vyplýva, že na základe štatistických údajov za rok 2018 bude k 01.01.2019 celková cena práce príslušných zamestnancov (TSP a TP) zvýšená o 6,4 %.

V nadväznosti na uvedené a na základe bodu 5.3. Zmluvy o spolupráci, ktorú ste s IA MPSVR SR uzatvorili (ďalej len „Zmluva o spolupráci“), si Vás dovoľujeme upozorniť, že od 01.01.2019 celková cena práce terénneho sociálneho pracovníka bude v sume 1 095,33 € a celková cena práce terénneho pracovníka v sume 797,78 €. Výška ostatných nákladov na poskytovanie terénnej sociálnej práce (cestovné, kancelárske potreby, telekomunikačné služby) zostáva nezmenená.

Z toho pre Vás, ako pre zamestnávateľa, vyplýva, že na základe bodu 5.7. Zmluvy o spolupráci ste od 01.01.2019 povinný upraviť výšku celkovej ceny práce TSP, resp. TP. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, aby ste venovali zvýšenú pozornosť úprave, t. j. navýšeniu výšky hrubej mzdy pri každom zamestnancovi tak, aby jeho celková cena práce dosahovala minimálne predpísanú úroveň (vo výške podľa predchádzajúcom odseku), aktuálnu od 01.01.2019.

Celková výška jednotkovej ceny, ktorá bude od 01.01.2019 za výkon terénnej sociálnej práce / terénnej práce vyplácaná, je  1 135,56 € pri TSP a 804,06 € pri TP. Jednotlivé zmeny oproti rokom 2017 a 2018 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

 pozícia rok celková cena práce ostatné náklady jednotková cena
TSP 2017 987,96 € 40,23 € 1 028,19 €
2018 1 029,45 € 40,23 € 1 069,68 €
2019 1 095,33 € 40,23 € 1 135,56 €
TP 2017 719,58 € 6,28 € 725,86 €
2018 749,80 € 6,28 € 756,08 €
2019 797,78 € 6,28 € 804,06 €

V prípade, že máte k tejto téme akékoľvek otázky, kontaktuje prosím finančných manažérov NP TSP I na nasledujúcich telefónnych číslach 02 2043 1308 a 02 2043 1407.