Domov » Aktuality » DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE – úprava realizácie výberových konaní na pozície TSP a TP počas aktuálnej epidemickej situácie

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE – úprava realizácie výberových konaní na pozície TSP a TP počas aktuálnej epidemickej situácie

Publikované piatok, 8 januára 2021

Na základe aktuálne nepriaznivej epidemickej situácie v rámci celej Slovenskej republiky a na základe bodu D uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020, ktoré bolo zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 453/2020 Z.z. manažment NP TSP II pozastavuje konanie výberových konaní na pozície TSP a TP podľa postupu popísanom v časti C Postupu pri realizácii výberového konania, t.j. prílohy č. 3 Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II (ďalej len „Príručka“) (str. 9 – 14). Výberové konania je možné, od dnešného dňa až do odvolania, realizovať jedine podľa postupu stanoveného v časti D prílohy č. 3 Príručky (str. 14 – 20).

Tie subjekty, ktoré vyhlásili výberové konanie (ďalej aj ako „VK“) podľa časti C prílohy č. 3 Príručky ešte v roku 2020 a do dnešného dňa samotné výberové konanie nebolo zrealizované, môžu pokračovať v realizácii výberového konania podľa bodov uvedených v postupe v časti D prílohy č. 3 Príručky za predpokladu, že všetkým uchádzačom, ktorí prejavili záujem o pracovné miesto zaslaním žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, zašle informáciu (elektronicky príp. telefonicky) o zmene postupu a ďalšie informácie súvisiace s VK, a to najmä dátum a čas výberového konania a názov komunikačnej aplikácie, prostredníctvom ktorej prebehne výberové konanie on-line formou prostredníctvom videohovoru. Obec/ MVO súčasne uchádzačom uvedie, že v prípade keď uchádzač nemá technické možnosti aby sa VK zúčastnil z domáceho prostredia, môže sa VK zúčastniť prostredníctvom výpočtovej techniky obce/ MVO v jej priestoroch. Tie je obec/MVO povinná vyčleniť vrátane 1 ks funkčnej výpočtovej techniky s príslušným dátovým pripojením s cieľom limitovať nerovný prístup uchádzačov k výberovému konaniu realizovanému formou videohovoru.

V rámci tejto komunikácie medzi obcou/MVO a uchádzačom musí obec/MVO získať informáciu o uchádzačovej disponibilite materiálno-technickým vybavením umožňujúcim video pohovor. Ak uchádzač vybavením nedisponuje, videohovoru sa zúčastní v priestoroch obce/MVO v čase výberového konania.

Pri informovaní uchádzačov o zmene postupu VK obec/MVO dbá o to, aby bola pri všetkých uchádzačoch zabezpečená rovnosť prístupu k informáciám.

Po úspešnom zrealizovaní tejto komunikácie obec/MVO postupuje v realizácii postupu VK od bodu č. 2 časti D prílohy č. 3 Príručky (str. 16 a následne).

Obec/MVO informuje IA MPSVR SR o pokračovaní VK podľa časti D prílohy č. 3 Príručky (prípadne o inom postupe, či termíne konania VK) zaslaním informácie elektronicky na adresu vk@ia.gov.sk bez zbytočného odkladu.