Domov » O projekte » Riadiaci výbor NP TSP IA

Riadiaci výbor NP TSP I

Riadiaci výbor (RV) NP TSP I je poradným orgánom GR IA MPSVR SR pre implementáciu NP TSP I. Úlohou RV je v súlade so schváleným NP TSP I najmä: dohľad nad strategickým smerovaním implementácie NP TSP I, hodnotenie implementácie NP TSP I, jeho výsledkov a napĺňanie merateľných ukazovateľov a dohľad nad transparentnosťou implementácie NP TSP I.

Štatút Riadiaceho výboru národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I vo formáte PDF

Riadiaci vybor – aktuálne zloženie

Ing. Martin Ružička, predseda RV, generálny riaditeľ IA MPSVR SR

Ing. Zuzana Valentová, poverená zastupovaním predsedu RV, riaditeľka ONP IA MPSVR SR

Mgr. Barbora Vávrová, členka RV, štátny radca, SSRP MPSVR SR

Mgr. Adriana Ďatková, členka RV, ÚSVRK, hlavná projektová manažérka NP Take away

Ľubomír Lörincz, člen RV, podpredseda ZMOS

Ladislav Oravec, člen RV, programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku

Mgr. Marcel Fukas, člen RV, IA MPSVR SR, projektový manažér NP TSP I

Mgr. Aneta Daňková, členka RV, IA MPSVR SR, projektová manažérka NP PVSSKIKÚ

Mgr. Michal Kubo, člen – pozorovateľ RV, riaditeľ Zdravé komunity n. o.

Mgr. Pavol Jablonický, tajomník RV, IA MPSVR SR, manažér implementácie odb. aktivít NP TSP I