Domov » Aktuality » Odporúčania pre samosprávy pri riešení pandémie koronavírusu COVID-19 v rómskych komunitách

Odporúčania pre samosprávy pri riešení pandémie koronavírusu COVID-19 v rómskych komunitách

Publikované streda, 7 apríla 2021

Odborníci a odborníčky v oblasti epidemiológie, ochrany verejného zdravia, terénnej sociálnej práce z radov mimovládnych organizácii, verejnej a štátnej správy sa rozhodli reagovať na  situáciu týkajúcu sa prijímaných karanténnych opatrení v čase pandémie a vytvorili Odporúčaný postup pre samosprávy na kontrolu pandémie ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách.

Odporúčania boli navrhnuté v záujme zvýšenia podpory pre samosprávy pri ich rozhodovaní a plánovaní efektívnych opatrení a intervencií v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom šírenia nákazy COVID – 19 v marginalizovaných rómskych lokalitách.

Ich cieľom je priblížiť samosprávam s čím všetkým je potrebné počítať pri riešení náročných situácií spojených s výskytom COVID-19, prípadnými karanténnymi opatreniami tak, aby citlivo reagovali na vzniknutú situáciu.

Rovnako približujú aj dostupné ľudské a odborné zdroje, ktoré možno zapojiť do tvorby miestnych krízových štábov, priamej práce v teréne, resp. priblíženia zdrojov externej zdravotnej a humanitárnej pomoci. Materiál obsahuje aj kontakty pre potreby konzultácie.

Odporúčané postupy pre samosprávy vypracovala Odborná pracovná skupina pri Pandemickej komisii Vlády SR k problematike marginalizovaných rómskych komunít, ktorej členmi sú aj zástupcovia Implementačnej agentúry MPSVR SR  a organizácií: Zdravé regióny, RÚVZ Trebišov, RÚVZ Košice, Lekárska fakulta UK, Lekárska fakulta UPJŠ, Intervenčný tím MZ SR, MPSVR SR, Človek v ohrození, ETP Slovensko, Cesta von, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 

Odporúčaný postup pre samosprávy na kontrolu pandémie SARS-CoV-2 v MRK

Check-list Zdravých regiónov pre zhodnotenie aktuálnej pandemickej situácie v MRK

Komunikačný postup – Vysvetlenie hlavného dôvodu návštevy

Schéma odporúčania pre SP

Viac informácii nájdete na: