Domov » Publicita » Povinná publicita

Povinná publicita

Publikované piatok, 31 januára 2020

V súlade so Zmluvou o spolupráci, spolupracujúci subjekt poskytuje IA MPSVR SR súčinnosť pri uplatňovaní pravidiel informovania a publicity v rámci NP TSP II, a to najmä:
– umiestnením plagátu o implementácii NP TSP II na dobre viditeľnom mieste, ktoré je prístupné širokej verejnosti, počas realizácie príslušných aktivít v rámci NP TSP II,
– umiestnením loga ESF s odkazom na Európsku úniu v priestoroch budovy, počas realizácie príslušných aktivít v rámci NP TSP II,
– dodržiavaním pokynov príslušných zamestnancov IA MPSVR SR, ktoré súvisia so zabezpečením pravidiel publicity NP TSP II.

Logo

Plagát