Domov » Aktuality » Realizácia výberových konaní prezenčnou formou

Realizácia výberových konaní prezenčnou formou

Publikované pondelok, 17 mája 2021

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike si Vám dovoľujeme oznámiť, že s účinnosťou od 17. mája 2021 je možné realizovať výberové konanie (ďalej aj ako „VK“) na pozície TSP, TP alebo odborného pracovníka aj prezenčnou formou, t.j. podľa postupu popísaného v časti C prílohy č. 3 Príručky pre spolupracujúce subjekty – Postup pri realizácii výberového konania

Subjekt, ktorý pripravuje výberové konanie na niektorú z uvedených pozícií sa môže rozhodnúť, ktorý postup zvolí – či už VK prezenčnou formou (časť C) alebo VK online formou (časť D). Súčasne pripomíname, že aktuálne znenie Postupu pri realizácii výberového konania (str. 16) umožňuje, aby sa z opodstatnených dôvodov niektorý člen výberovej komisie, príp. jeden či viacerí uchádzači v prípade konania VK prezenčnou formou, zúčastnili takého VK prostredníctvom online komunikačnej aplikácie.

Tie subjekty, ktoré vyhlásili výberové konanie podľa časti D prílohy č. 3 Príručky a do dnešného dňa samotné výberové konanie nebolo zrealizované, môžu pokračovať v realizácii výberového konania podľa bodov uvedených v postupe v časti C prílohy č. 3 Príručky za predpokladu, že všetkým uchádzačom, ktorí splnili požadované kritériá dotyčnej pracovnej pozície a všetkým členom výberovej komisie v dostatočnom predstihu, zašle informáciu (elektronicky príp. telefonicky) o zmene spôsobu realizácie VK a ďalšie informácie súvisiace s prezenčným konaním VK, a to najmä dátum, čas a miesto výberového konania.

Pri informovaní uchádzačov o zmene postupu VK obec/MVO dbá o to, aby bola pri všetkých uchádzačoch zabezpečená rovnosť prístupu k informáciám.

 V prípade zmeny spôsobu realizácie VK vzhľadom na zverejnené Oznámenie o realizácií VK obec/MVO informuje IA MPSVR SR o pokračovaní VK podľa časti C prílohy č. 3 Príručky (prípadne o inom postupe, či termíne konania VK) zaslaním informácie elektronicky na adresu vk@ia.gov.sk bez zbytočného odkladu.